איתן ראשי > תנאי שימוש באתר 

אתר איתן - תנאי שימוש, זכויות יוצרים, הודעת פטור והצהרת פרטיות

גולשים ומשתמשים יקרים, אנא קראו הסכם זה (להלן: "ההסכם") באופן יסודי בטרם תעשו שימוש כלשהו בשירותי האתר ובטרם תאפשרו לילדיכם או למי מטעמכם לעשות שימוש בשירותי האתר.
לידיעתכם - כל שימוש בשירותי האתר או בחלק מהם (לרבות רישום לאתר באמצעות מערכת דרכונט), יהווה הסכמה מצדכם להתקשר בהסכם זה. אם אינכם מסכימים להוראות ההסכם, אל תסמנו 'הסכמה' בתיבה, אל תרשמו כחברים, אל תגלשו באתר ואל תנצלו בדרך אחרת את שירותי האתר.

מבוא - הסבר קצר על האתר ועל תנאי השימוש בו

מערכת המידע האקדמית איתן לקידום החינוך המתוקשב (להלן - "איתן"), המפתחת ומפעילה של אתרי אינטרנט המיועדים לקהילת החינוך בארץ ולקהל הרחב בכלל. האתרים המופעלים על ידי איתן ממוקמים תחת שמות המתחם שבבעלות איתן (להלן - "האתר").
איתן מציע תכנים וכלים מתוקשבים (להלן "שירותי האתר"). חלק מהתכנים באתר פתוחים לשימוש לכל בעוד שהחלק אחר פתוח לשימוש למורשים בלבד.
אנו ממליצים להורים שמבינכם לקרוא את האמור למטה ולהבין את הפעילויות, השימוש והסיכונים האפשריים בגלישה באתר. אנו קוראים להורים לייעץ לילדיהם לא למסור כל מידע אישי מזהה בעת הגלישה ברשת האינטרנט ללא הסכמת ההורים.

לאיתן רשת של אתרים שנבנו על ידי סטודנטים ותלמידים, חומרים אחרים המאוחסנים בשרתיו במסגרת אירוח אתרים ושירותי פיתוח תוכן העומדים לרשות גורמים שקיבלו אישור ליצירת תוכן ואחסונות במסגרת איתן.    אין איתן אחראי לכל נזק שיגרם כתוצאה מהשימוש בתכנים אלו והשירות מובא כמו שהוא, ללא כל התחייבות לנכונותו, חרף מאמצים שנעשים לפקח ולהקפיד.   האחריות על שימוש בתכנים המאוחסנים באיתן מוטלת על המשתמש בלבד.

אופן השימוש באתר

בהסכם זה המשתמש באתר הוא האדם הגולש באתר, בין באישורו של האחראי על המנוי ובין שלא באישורו.

בהסכם זה, "האחראי על המנוי" משמעו לפחות אחת מן ההגדרות הבאות:

 • המשתמש באתר, אם גילו מעל 18 שנים.
 • אם המשתמש הינו קטין (בן או בת מתחת לגיל 18 שנים), הורה או מבוגר אחר (בן 18 ומעלה) האחראי על המשתמש בשירותי האתר הפתוחים לשימוש ללא צורך בהרשאת מנוי.

האחראי על המנוי אחראי לכל פעולה אשר בוצעה על-ידי המשתמש באמצעות אותו מנוי (להלן גם - "המשתמשים מטעמו"), באישור האחראי על המנוי או שלא באישורו, וכן אחראי להביא את תנאי הסכם זה לידיעת המשתמשים מטעמו ולהבטיח ציות לתנאיו.
איתן ממליץ כי תנהגו בזהירות, תשגיחו ותפקחו על השימוש של הגולשים מטעמכם באתר בפרט ובאינטרנט בכלל.

איתן שומר לעצמו את הזכות להגדיר בכל עת רמות גישה שונות לפי סוגי גולשים, בהתאם למדיניותו .

איתן שומר על זכותו להתאים ו/או להשעות ו/או להפסיק ו/או לשנות את שירותי האתר או חלק מהם בכל עת, לרבות הרשאות גישה, זמינות של פעילויות ותכנים שונים, שעות פעילות, תוכן, וכן תוכנות ו/או ציוד הנדרשים לצורך גישה לשירותי האתר. איתן שומר על זכותו להגביל פעילויות מסוימות ו/או גישה לשירותי האתר כולם או מקצתם, וזאת ככל שהדבר אפשרי, לאחר הודעה מראש. בכל מקרה, לא ישא איתן באחריות לנזקים כלשהם כתוצאה מהאמור.

איתן רשאי לשנות ו/או לתקן ו/או לגרוע ו/או להוסיף תנאים בהסכם זה או חלקם בכל עת, על פי שיקול דעתו הבלעדי. בכל מקרה של שינוי כאמור, תשלח לכם הודעה באמצעות הדואל (e-mail) ו/או באמצעות מערכת ההודעות של האתר בעמוד הראשי.   איתן לא יישא באחריות לאי קריאה ו/או מעקב אחר שינויים בהסכם זה.

איתן יוכל להציע, על פי שיקול דעתו הבלעדי, פעילויות ותכנים מיוחדים בכפוף לתנאים חריגים שיובאו לידיעת המשתמשים. מובהר בזאת כי השתתפות בפעילויות האמורות על ידי האחראי על המנוי ו/או מי מהמשתמשים מטעמו יחשב כהסכמה לתנאים החריגים, אשר יפורטו בסמוך לכל פעילות חריגה שכזו, ויחייב את האחראי על המנוי.

זכויות היוצרים באתר לרבות בשם האתר, בתוכנות ובמידע המאוחסן בו, ובתוכנות העזר המשמשות להפעלתו שייכות למערכת המידע האקדמית איתן או לאחראים מטעמו, אשר אחסנו את המידע במאגרי איתן, וזאת בין אם נכללה ביחס למידע ספציפי הודעת זכויות יוצרים ובין אם לאו.

המשתמש מצהיר בזאת כדלקמן:

כי הוא/היא וכל המשתמשים מטעמו/ה יצייתו להוראות הסכם זה במלואן ולהוראת כל דין במסגרת שימושם באתר.

כי הוא לבדו יהא אחראי לכל נזק אשר ייגרם כתוצאה מהסתמכותו ו/או הסתמכות המשתמשים מטעמו על הנתונים המוצגים באתר ו/או באמצעותו, וכי ידוע לו כי איתן לא ישא באחריות לכל נזק ישיר ו/או עקיף, כספי או אחר, שייגרם למשתמשים ו/או לצדדים שלישיים כתוצאה משימוש באתר ו/או הסתמכות על המידע שמופיע בו.

כי ידוע לו שהפרטים האישיים שיימסרו על ידו, ככל שימסרו, יאוכסנו במאגר מידע המנוהל כדין על ידי איתן ולא יועברו לכל גורם ללא הודעה למשתמש מראש על העברת המידע, כחלק מתהליך הרשמה למאגרים סגורים הדורשים אימות וקבלת אישור לשימוש.

כי ידוע לו כי איתן מספק תכנים ותשתיות ליצירת תכניםבלבד, והוא אינו  מספק כל ציוד ו/או תשתיות הדרושים לצורך גישה לאינטרנט וקבלת שירותי האתר לרבות ציוד טלפוניה, מודמים ותוכנות גישה לאינטרנט.

כל משתמש באתר מתחייב כדלקמן:

לא להעתיק ו/או להפיץ מחדש חלקים כלשהם מהאתר, אלא לאחר קבלת אישור מראש ובכתב מאיתן (כולל דוא"ל).

לא לשלוח ו/או להתקין ו/או להעביר לאתר ו/או באמצעותו מידע פוגע ו/או גנוב ו/או מידע שהעברתו אינה עולה בקנה אחד עם תקנת הציבור ו/או מהווה עבירה על החוק, לרבות הפרה ו/או פגיעה בזכויות יוצרים, סימני מסחרי, הגנת הפרטיות, איסור לשון הרע.

לעשות במנוי בהתאם להוראות כל דין.

לא להשתמש בשירותי האתר למטרות רווח או למטרת מסחריות.

כי כל שימוש, "הורדה" או הדפסה של תכנים מהאתר תעשה לשימוש אישי בלבד ובהתאם להוראות הספציפיות המופיעות בכל דף ודף מדפי האתר. על אף האמור לעיל, מותרת "הורדה" או הדפסה של עותקים מהמידע כאשר הדבר נדרש לצרכים לימודיים או מחקריים ובלבד שיתקיימו התנאים הבאים:

על כל אחד מהעותקים יצויין "כל הזכויות שמורות לעמותת מערכת המידע האקדמית איתן"

לא יבוצע כל שינוי או עיבוד של המידע.

המידע לא יאוחסן באתרים אחרים ברשת האינטרנט.

לפצות ו/או לשפות את איתן וכן כל גוף אשר קשור לאיתן ו/או גוף אחר מטעמם וכן כל בעל רשיון ו/או בעל זכויות אחרות באתר בגין כל נזק שייגרם להם עקב הפרת הסכם זה על ידי האחראי על המנוי ו/או מי מהמשתמשים מטעמו. במידה ויתבע איתן לדין על ידי אחד או יותר מהגורמים הנ"ל, שומר איתן על זכותו  לנהל את ההגנה בעצמו בהליכים שיינקטו כנגדו בגין הפרת ההסכם על-ידי האחראי על המנוי ו/או המשתמשים מטעמו והאחראי על המנוי מתחייב לשתף פעולה עם איתן בכל הליך משפטי כאמור.

רישום ושימוש בשירות

כחלק מתהליך הרישום לדרכונט, יידרש כל משתמש לבחור סיסמא ולספק פרטי התקשרות.  הנרשם (להלן "המנוי") מתחייב לספק לאיתן בכל מקום בו ידרש לכך, מידע מדויק, מלא ומעודכן. איתן שומר על זכותו לפעול במקרה של הפרת התחייבות זו, לרבות בדרך של ניתוק חד-צדדי של המנוי או הגבלתו.
מובהר בזאת כי על הגולש יחולו האיסורים הבאים:

אין לבחור או להשתמש בשם משפחה ופרטי או כתובת דוא"ל או כל פרט אחר שיש בו בכדי להתחזות לאדם אחר.

אין להשתמש בשם הנתון לזכויותיו של כל אדם אחר ללא אישורו.
איתן שומר לעצמו את הזכות, במסגרת שיקול דעתו הבלעדי, שלא לאשר רישום במקרה של אי התאמה או כי הוא סבור שהפרטים שנרשמו אינם הולמים או פוגעים.

הפרת ההתחייבויות המפורטות בסעיף 9 לעיל, ובכלל זה - מסירת מידע מוטעה, תגרום לביטול המנוי, וזאת בנוסף לכל זכות העומדת לאיתן על פי דין, לרבות הגשת תלונה במשטרת ישראל

הגולש יהיה אחראי לשמירת סודיות סיסמתו, ויישא באחריות לכל שימוש אשר ייעשה בסיסמא, אף אם נעשה ללא אישור.

באחריות האחראי על המנוי לדווח לאתר ב- abuse@eitan.ac.il על אודות כל שימוש או חשד לשימוש לא מאושר במנוי ועל כל הפרת אבטחה אשר ידועה לו כולל אובדן, גניבה, או הפצת סיסמא ללא אישור. איתן לא ישא באחריות לנזקים אשר ייווצרו כתוצאה משימוש לא מאושר במנוי.

מערכת דרכונט

 • הגבלת שימוש אישי ולא מסחרי בשירות דרכונט
  דרכונט הינו שירות אקדמי, לא מסחרי ושאינו מקושר לגופים מסחריים. השימוש בו הינו לצרכים פרטים, חינוכיים ובלתי מסחריים בלבד! כל היישומים המציעים ו/או המשתמשים בדרכונט, מחויבים לכללי אתיקה מחמירים ואינם מורשים לשמור את פרטי המשתמש במסד נתונים משלהם (פרק לקוד זיהוי פנימי מערכתי שאינו קשור לפרטי המשתמש). אין הרשאה להשתמש בכל אמצעי תוכנה או חומרה להגבלת השימוש בדרכונט (פרק למערכות הרשאה פנימיות). אסור לבצע כל שינוי בפרוטוקול דרכונט, להעתיק, להפיץ, לשדר, לבצע, להפיק או לפרסם, להעניק רישיון עבור, ליצור עבודות נגזרות מתוך, להעביר או למכור כל מידע, תוכנה, מוצרים או שירותים שהינם חלק משירותי דרכונט, מלבד כפי שהותר במפורש בתנאי שימוש אלה.

 • איסור שימוש בלתי חוקי
  חל איסור חמור העלול להביא לביטול חשבון דרכונט ואף להגשת תביעה משפטית, בגין ניצול ושימוש הנוגדים את החוק, הפוגעים, חוסמים או מונעים הנאה משירות זה על ידי אחרים. אסור לנסות ולקבל הרשאת שימוש ללא רישיון, להשתמש בחשבון אחר או לנסות להשיג מידע בכל דרך, שאינו ניתן ברשות על-ידי "איתן" ואנשים המוסמכים מטעמו.

 • אתרים שותפים
  אתרים חינוכיים רבים קשורים לדרכונט ומשתמשים בשירות זה. אין "איתן" אחראי לתוכן הישיר ולשימוש בכל אתר ואתר. ברם, תנאי שימוש אלו חלים על אתרים חיצוניים וכל אתר המשתמש בשירותי דרכונט מחויב לאותם הכללים.


הגבלת אחריות

שירותי האתר ניתנים כפי שהם (As Is). איתן אינו מתחייב ואף לא יהא אחראי  כלפי משתמשי האתר בכל הנוגע לאיכות השירותים ו/או המידע באתר ו/או זמינות השירותים ו/או המידע ו/או אבטחת שירותי האתר, אלא אם נאמר במפורש אחרת.
איתן לא ישא באחריות ביחס למידע ו/או תכנים אשר יתפרסמו באתר ו/או בשירותים ובמוצרים הנלווים לו על ידי צדדים שלישיים לרבות תוכן מודעות ומידע אחר או לכל תוצאה שתנבע מהסתמכות עליהם או שימוש בהם ולא ישא באחריות לשירותים וטובין שיוצעו במודעות המתפרסמות באתר או יירכשו באמצעותן.

פרסום מודעות חסות (תוכנות ו/או חברות ו/או כל מוצר ושירות אחר)  באתר אינו מהווה המלצה או עידוד מצד איתן לרכוש את השירותים או המוצרים המוצעים בהן למכירה ותנאי כל עסקה שתבוצע בעקבות מודעה או מידע המתפרסמים באתר יסוכמו ישירות בין הגולשים לבין המפרסם ו/או הספק הנוגעים בדבר ועל אחריותם. למען הסר ספק, איתן אינו ולא היה צד לכל עיסקה כאמור.

הגולשים מוותרים בזאת, על כל טענה ו/או תביעה כנגד איתן ו/או מי מטעמו ביחס למידע, פרסומים ותכנים כאמור.

השימוש בשירותי האתר ייעשה על אחריותם המלאה והבלעדית של המשתמשים.
איתן ו/או כל חברה קשורה ו/או בעלת רשיון מכוחו הוא פועל באתר ו/או מי מטעמן לא ישאו באחריות לכל נזק ישיר או עקיף הנובע בדרך כלשהי מן השימוש בשירותי האתר ו/או מחוסר האפשרות להשתמש בשירותי האתר ו/או בחלק מהם.
הגבלה זו תחול גם אם איתן ו/או מי מטעמו צפו או יכולים הי לצפות את הנזק מראש.
בכל מקרה תוגבל אחריות איתן לסכום אשר שולם, אם בכלל, על ידי האחראי על המנוי אשר נפגע מהשירות.

איתן לא ישא באחריות כלשהי להפרעות, תקלות, זמני תגובה, וירוסים או כל גורם אחר אשר עלול להפריע או לפגום בשירותי האתר ו/או לגרום נזקים כלשהם.

איתן לא ישא באחריות כלשהי לנזקים אשר ייגרמו למערכת המחשב ו/או לתשתיות של האחראי על המנוי ו/או כל משתמש, אובדן מידע, או כל נזק אחר הנובעים מהורדת מידע ו/או תוכנות באמצעות שירותי האתר.

איתן משתמש בשירותי מנוע החיפוש גוגול (www.google.com) בגרסתו לאקדמיה.  איתן אינה נושאת בכל אחריות לתוצאות החיפוש ואינה אחראית על שירות זה מעבר לשימוש סביר בשירותיו המוצעים.   ראו תנאי השימוש באתר גוגול למידע נוסף.

קישורים

בשירות זה נמצאים קישורים (links) לאתרים אחרים. ההוראות שלהלן תחולנה על
השימוש בקישורים אלו, ואין בהן כדי לגרוע משאר הוראות תנאי השימוש.

הקישורים נועדים לנוחיות המשתמש בלבד.

לעניין קישורים לאתרים חיצונים שאינם שייכים למערכת המידע האקדמית איתן (אתרי צד ג'):  אם לא צוין אחרת באתר זה, אין בין איתן לבין בעלי אתרי צד ג' יחסים
משפטיים או כל צורה אחרת של הסכם, בין אם בעל פה ובין אם בכתב, ואין לאיתן כל שליטה או זכות בחומר הנמצא באתרים אלו.

אין איתן אחראי לתוכן החומר הנמצא באתרי צד ג'.   איתן ממליץ לבדוק כל אתר אחר לפני גלישה ונטילת חלק בפעילויות המוצעות בו, ובכל מקרה - כל מי שנכנס לאתר אחר באמצעות קישור מהאתר עושה זאת על אחריותו בלבד.

אין לפרש קישורים לאתרי צד ג' כמתן גושפנקה, אישור, המלצה או העדפה על ידי איתן או מי מטעמו לאותם האתרים המקושרים, לרבות למסמכים וכל חומר אחר הנמצאים בהם, למפעילי האתרים או למוצרים המוצגים בהם.

בעת הכללת כל קישור בשירות זה, נמצא שהמידע באתר המקושר הינו מתאים למטרות השירות, וכי הקישור עצמו הינו תקין. ואולם, יתכן שבמהלך הזמן, חלו שינויים באתר המקושר. אם המשתמש סבור שאין האתר או החומר המקושר מתאימים, או אם נמצא כי הקישור אינו תקין, הוא מתבקש להודיע על כך לאיתן בכתובת דוא"ל help@eitan.edu או באמצעות מס"ר.

כמו כן, אם המשתמש סבור שיש אתר נוסף שרלוונטי לנושא שירות זה, הוא מתבקש להודיע על כך לאיתן בכתובת דוא"ל help@eitan.edu או באמצעות מס"ר.

שונות

על הסכם זה יחול הדין הישראלי וסמכות השיפוט בכל דבר ועניין הקשורים אליו ו/או נובעים ממנו מוקנית לבית-המשפט המוסמך בישראל. כל סכסוך הנוגע לשימוש באתר ו/או להסכם זה יידון אך ורק בבית המשפט המוסמך במחוז תל-אביב.

כותרות הסכם זה, הינן לנוחיות בלבד ואין לראות בהן כמחייבות או כמסייעות בפירוש ההסכם.

הסכם זה ממצה את ההסכמות בין הצדדים ובא במקום כל מצג ו/או התחייבות ו/או הסכמה שניתנו קודם לכן בכתב ו/או בעל-פה על ידי מי מהצדדים.
שום ויתור, הנחה, הימנעות או שיהוי של איתן במימוש זכויותיו על פי הסכם זה לא יתפרשו כויתור או מניעה אלא אם נעשו בכתב.

האחראי על המנוי, מאשר בזאת כי נתן כתובת דואל תקפה ומתחייב לעדכן את האתר בכל מקרה של שינוי בכתובת ו/או בכל מידע רלבנטי אחר על אודות המנוי.

איתן שומר על זכותו לשלוח הודעות שונות לאחראי על המנוי או לכל גולש מטעמו באחת הדרכים הבאות:

 • באמצעות הודעה בחלון מידע כללי באתר.
 • באמצעות דואר אלקטרוני לכתובת הדוא"ל (e-mail) של האחראי על המנוי כפי שנמסרה על ידי האחראי על המנוי.
 • ע"י הודעה בכתב אשר תישלח בדואר לכתובת האחראי על המנוי כפי שנמסרה על ידי האחראי על המנוי.

האחראי על המנוי וכן כל גולש מטעמו רשאי להעביר לאיתן הודעות באמצעות דואר אלקטרוני בכתובת: help@eitan.edu או באמצעות מערכת מס"ר. כל ההודעות שיישלחו לאתר ייחשבו כאילו התקבלו ביום העסקים הבא לאחר המועד אשר בו נתקבלו בפועל. במקרה של הודעות שיישלחו לאחראי על המנוי באמצעות האתר, אלה ייחשבו כאילו נמסרו במועד בו נעשה השימוש הראשון בשירותי האתר לאחר משלוח ההודעה.

מובהר, שאתר איתן (וכל האתרים הקשורים אליו) מופעל גם באמצעות סיוע של קרנות וחסויות של חברות עסקיות, אשר לוגו, באנר או מודעת חסות מטעמם עשויים להופיע באתר.

 חיפוש בערוץ  
 נושאי הערוץ  
אודות איתן
מצגות
עזרה ותמיכה באיתן
מייטיבים
טכנולוגיות
תנאי שימוש
הצהרת פרטיות
זכויות יוצרים
כללי התנהגות ברשת
סימנים מוגנים
יצירת קשר
 דרכונט 
גישה לאתר דרכונט
לא מחובר. להתחברות:
דוא"ל:
סיסמה:
שכחתי סיסמה  שכחתי סיסמה
משתמש חדש  משתמש חדש
 זכור אותי   כן   לא

 אתרים מומלצים 
קורס דיני מחשבים
פשיעה ברשת
קורס מידענות
מעל"ה - לימוד האינטרנט
האתר הישראלי לדיני זכויות יוצרים
דיני רשת
המועצה להשכלה גבוהה
משרד החינוך
מחב"א
איגוד האינטרנט הישראלי